CRCI 2015
เกี่ยวกับงานประชุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา topthaicasino.com มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 “...สู่วิจัยรับใช้สังคมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่น” (The 2nd Conference on Research and Creative Innovations) newthaicasinos.com เพื่อเป็นเวทีให้เผยแพร่ผลงานการวิจัย นวัตกรรมสู่สังคม ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดเครือข่ายการวิจัยของนักวิจัยจากหลากหลายสถาบัน

สถานที่จัดประชุม

14-15 กันยายน 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส (The Empress Hotels)

กิจกรรมการประชุม

่่ 


เอกสารประกอบการประชุม

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศโลก ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย" โดย รศ.ดร.กิตติ ลิ้มสกุล คลิก

บรรยายพิเศษ เรื่อง  "งานวิจัยรับใช้สังคมและงานวิจัยในภาคอุตสาหกรรม” โดย ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง คลิก


ประเภทรางวัล

1. การนำเสนอ ภาคบรรยาย ประเภทรางวัล

"ระดับยอดเยี่ยม" 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท 

 • ผู้ได้รับรางวัล คุณสุพิชชา ถมยางกูล ม.เกษตรศาสตร์ เรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้วัสดุผสมรหว่างในลอนและเส้นใยแก้วสำหรับผลิตพูลเลย์เครื่องยนต์"

"ระดับดีเด่น" 2 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท ผู้ได้รับรางวัล

 • คุณเอกชัย ชัยดี มทร.ล้านนา เชียงราย เรือง "ผลของความเหนี่ยวนำร่วมที่มีต่อสมรรถนะการส่งกำลังไฟฟ้าไร้สาย"
 • ผศ.ดร.กลิ่นประทุม ปัญญาปิง มทร.ล้านนา เรื่อง "ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศในเขตเมืองเชียงใหม่"

2. การนำเสนอ ภาคโปสเตอร์  ประเภทรางวัล

"ระดับยอดเยี่ยม" 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท ผู้ได้รับรางวัล

 • คุณวาณิช หลิมวานิช เรื่อง "แบบจำลองเอ็มพิริคอลสำหรับพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงของเอปไซลอน-คาโฟแลกโทนที่ริเริ่มโดยกรดแอล-แลกติก"

"ระดับดีเด่น" 2 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท ผู้ได้รับรางวัล  

 • คุณอภิชาติ ปีบ้านใหม่ เรื่อง "การพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลำปาง"
 • คุณเอกชัย ดวงใจ เรื่อง "Effect of Omaga-3 fatty acic (from Krill oil) on sperm quality of mahseer barb (Neolissochilus sracheyi day 1871)"

3. ผลงาน ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ประเภทรางวัล

"ผลงานระดับยอดเยี่ยม" 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท ผู้ได้รับรางวัล

 • ผศ.อภิญญา วิไล เรื่อง "การศึกษาการออกแบบโคมไฟโปร่งแสงเซรามิกที่มีการตกแต่งด้วยเอนโกยและเคลือบ"

"ผลงานระดับดีเด่น" 2 รางวัล ๆ ละ 6,000 บาท ผู้ได้รับรางวัล

 • ผศ.ดร.นิอร โฉมศรี เรื่อง "ไฮโดรไลเลท ทางเลือกใหม่ของไวน์ข้าวไทย (หรือกระบวนการหมักรูปแบบใหม่ของไวน์ข้าวไทย"
 • คุณเยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ เรื่อง "การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หัตกรรมปันนาไม้ กรณีศึกษา กลุ่มหัตถกรรมปันนาไม้ จังหวัดเชียงใหม่"

"ผลงานระดับดี" 2 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท ผู้ได้รับรางวัล

 • ดร.ภาคภูมิ จารภูมิ เรื่อง "เครื่องผสมปูนปลาสเตอร์สุญญากาศ"
 • คุณกานต์ วิรุณพันธ์ เรื่อง "การจัดสร้างอุปกรณ์ช่วยในกระบวนการอยชุบเฉพาะผิวหน้าด้วยเปลวความร้อน"

หมายเหตุ ผู้ได้รับรางวัล จะได้รับเงินรางวัล ใบประกาศ และโลห์รางวัล


รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมที่นี่ http://kaewpanya.com/channel และทาง youtube ที่ช่อง แก้วปัญญาชาแนล


download กำหนดการ 

กำหนดการประชุม CRCI 2015 วันที่ 14-15 กันยายน 2558  

กำหนดการนำเสนอ ภาคบรรยาย-ภาคโปสเตอร์   

กำหนดการประกวด "สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์"   


ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558 (เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558) รายละเอียด คลิก

กิจกรรมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 (สู่วิจัยรับใช้สังคมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่น)

1. นำเสนอบทความ : 120 บทความ ในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) รูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

2. บรรยายพิเศษ (Invited Speakers)

3. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ (Creative Innovation Competition)

4. การแสดงนิทรรศการ (Innovation Exhibitions)

กลุ่มสาขาวิชา

 • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
 • บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์กายภาพและสุขภาพ
 • เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
 • ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • งานวิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และหน่วยงาน
Flag Counter
ชมงคลลำปาง"
 • คุณเอกชัย ดวงใจ เรื่อง "Effect of Omaga-3 fatty acic (from Krill oil) on sperm quality of mahseer barb (Neolissochilus sracheyi day 1871)"
 • 3. ผลงาน ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ประเภทรางวัล

  "ผลงานระดับยอดเยี่ยม" 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท ผู้ได้รับรางวัล

  "ผลงานระดับดีเด่น" 2 รางวัล ๆ ละ 6,000 บาท ผู้ได้รับรางวัล

  "ผลงานระดับดี" 2 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท ผู้ได้รับรางวัล

  หมายเหตุ ผู้ได้รับรางวัล จะได้รับเงินรางวัล ใบประกาศ และโลห์รางวัล


  รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมที่นี่ http://kaewpanya.com/channel และทาง youtube ที่ช่อง แก้วปัญญาชาแนล


  download กำหนดการ 

  กำหนดการประชุม CRCI 2015 วันที่ 14-15 กันยายน 2558  

  กำหนดการนำเสนอ ภาคบรรยาย-ภาคโปสเตอร์   

  กำหนดการประกวด "สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์"   


  ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558 (เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558) รายละเอียด คลิก

  กิจกรรมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 (สู่วิจัยรับใช้สังคมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่น)

  1. นำเสนอบทความ : 120 บทความ ในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) รูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

  2. บรรยายพิเศษ (Invited Speakers)

  3. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ (Creative Innovation Competition)

  4. การแสดงนิทรรศการ (Innovation Exhibitions)

  กลุ่มสาขาวิชา

  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์กายภาพและสุขภาพ
  • เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
  • ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • งานวิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และหน่วยงาน
  Flag Counter