การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3
เกี่ยวกับงานประชุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 “...สู่วิจัยรับใช้สังคม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนวัตกรรมท้องถิ่น...” (The 3rd Conference on Research and Creative Innovations: CRCI-2016) เพื่อเป็นเวทีให้เผยแพร่ผลงานการวิจัย นวัตกรรมสู่สังคม ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดเครือข่ายการวิจัยของนักวิจัยจากหลากหลายสถาบัน


:: วัตถุประสงค์ของการประชุม

 1. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์
 2. เพื่อพัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างอาจารย์และนักวิจัย จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคชุมชน ท้องถิ่น

:: กิจกรรมการจัดประชุม

 1. การเสวนาวิชาการ
 2. การนำเสนอผลงานทางวิชาการ (ภาคบรรยาย / ภาคโปสเตอร์)
 • ด้านวิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี
 • ด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
 • ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและสุขภาพ
 • ด้านเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
 • ด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ด้านงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม ศาสนา และหน่วยงาน
 1. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์
 2. การจัดบูธนิทรรศการ

:: ขอบข่ายของผลงาน

1.       กลุ่มวิศวกรรมและเทคโนโลยี

2.       กลุ่มบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

3.       กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและสุขภาพ

4.       กลุ่มเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

5.       กลุ่มศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

6.       กลุ่มงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคม ชุมชน ศาสนา และหน่วยงาน


:: รูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัย

1.       การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)

1.1    นำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint

1.2    เวลาในการนำเสนอเรื่องละไม่เกิน 15 นาที และตอบข้อซักถาม 5 นาที

2.       การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

2.1    โปสเตอร์ขนาด กว้าง 80 ซม. x สูง 120 ซม.

2.2    เนื้อหาที่นำเสนอในโปสเตอร์

-          ชื่อเรื่อง ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ (ตามผลงานที่นำเสนอ)

-          ชื่อผู้ทำวิจัย และหน่วยงานสังกัด

-          บทคัดย่อ สรุปสาระสำคัญเฉพาะที่ใช้เป็นภาษารัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์ และเป็นร้อยแล้ว โดยไม่แบ่งเป็นข้อๆ

-          บทนำ (ความเป็นมาและวัตถุประสงค์การวิจัย)

-          อุปกรณ์ (ถ้ามี) / วิธีการ (ตามความเหมาะสม)

-          ผลการวิจัย และอภิปรายผล

-          สรุปผลการวิจัย

-          เอกสารอ้างอิง เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น

2.3    การติดตั้งโปสเตอร์ สามารถติดตั้งด้วยตนเอง ในวันที่ 14 กันยายน 2559

2.4    การแสดงโปสเตอร์ต้องจัดแสดงไว้ตลอดทั้ง 2 วัน (วันที่ 15 – 16 กันยายน 2559)

2.5    ผู้นำเสนอยืนประจำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงานและตอบคำถาม โดยจะมีผู้ทรงคุณวุฒิเยี่ยมชมและมอบเกียรติบัตร

3.       การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

3.1    มีพื้นที่ขนาด 2 x2 เมตรา

3.2    มีป้ายชื่อผลงาน (มทร.ล้านนา ออกแบบและติดตั้งให้)

3.3    มีโต๊ะ ขนาด 80 x120 ซม. ให้จัดวางผลงาน 1 ตัว

หมายเหตุการตกแต่งความสวยงามขึ้นอยู่กับแต่ละผลงาน ให้ผู้นำเสนอจัดเตรียมมาเอง


:: การลงทะเบียน การเตรียมบทความ และการส่งบทความ

            สามารถลงทะเบียน และดูรายละเอียด ได้ที่ http://w3conference.org


:: กำหนดการลงทะเบียน ส่งบทความ

วันที่กำหนด

รายละเอียด

15 กรกฎาคม 2559

วันส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม วันสุดท้าย

15 สิงหาคม 2559

วันตอบรับบทความวิจัยฉบับเต็ม (ผ่านทางอีเมล์)

30 สิงหาคม 2559

วันส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ฉบับแก้ไข)

10 กันยายน 2559

วันชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอบทความวันสุดท้าย

10 กันยายน 2559

วันตอบรับบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์

15-16 กันยายน 2559

วันจัดงาน


:: อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท

ผู้นำเสนอผลงาน

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

ผู้เข้าร่วมงานไม่ลงทะเบียน

ระดับชาติ

2,500 บาท

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ไม่เสียค่าใช้จ่าย


:: ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.       ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://www.w3conference.orgพร้อมกรอกรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นของผู้ลงทะเบียน

2.       อัพโหลดบทความงานวิจัยที่จะนำเสนอ

3.       การลงทะเบียนสมบูรณ์


:: วิธีชำระค่าลงทะเบียน

1.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระค่าลงทะเบียนที่เว็บไซต์ http://www.w3conference.org

2.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี

สถานที่จัดประชุม

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมการประชุม

กำหนดการเปิดรับบทความ

วันที่

กำหนดการ

15 ก.ค. 2559

วันส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม วันสุดท้าย

15 ส.ค. 2559

วันตอบรับบทความวิจัยฉบับเต็ม (ตอบรับทางอีเมล์)                                                                      

30 ส.ค. 2559

วันส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ฉบับแก้ไข)

10 ก.ย. 2559

วันชำระเงินค่าลงทะเบียน สำหรับผู้นำเสนอบทความ วันสุดท้าย

10 ก.ย. 2559

วันตอบรับบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์

15 - 16 ก.ย. 2559

วันจัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3

 

กำหนดการจัดประชุมวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559

 

08.00 - 09.30 น.

ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการประชุม

09.30 - 10.00 น.

พิธีเปิดการประชุม โดย ผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่

10.00 - 10.30 น.

เปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการ

10.30 - 12.00 น.

เสวนาวิชาการ เรื่อง แนวทางการพัฒนานักวิจัยฝ่ายวิชาการและฝ่ายอุตสาหกรรมท้องถิ่น

โดย วิทยากรรับเชิญ***

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 17.00 น.

นำเสนอผลงาน ( ภาคบรรยาย / ภาคโปสเตอร์ )

19.00 - 21.00 น.

งานเลี้ยงต้อนรับ

 

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559

09.00 - 12.00 น.

ประกวดนิทรรศการ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.00 น.

ประกวดนิทรรศการ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ (ต่อ)                  

14.00 น.

ประกาศผลรางวัล / พิธีมอบรางวัล / พิธีปิดการประชุม

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กลุ่มสาขาวิชา

 • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
 • บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์กายภาพและสุขภาพ
 • เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
 • ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • งานวิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคม ชุมชน ศาสนา และหน่วยงาน
Flag Counter