4th CRCI & 2nd ISHPMNB
เกี่ยวกับงานประชุม

 

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI 2017)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายสนับสนุนให้นักวิจัยในสังกัดได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา ยกระดับ และสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อเป็นการยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีให้นักวิจัยในระดับชาติ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และสร้างงานวิจัยใหม่ร่วมกันต่อไปในอนาคต

ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัย ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา ในระดับชาติและยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล สอดคล้องกับนโยบายสนับสนุนยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนางานวิจัยสู่การเป็น Thailand 4.0 ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และบูรณาการงานวิจัยร่วมกันทั้งระดับสาขา คณะ และมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จึงเห็นควรจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “...สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม” (4th CRCI 2017)


การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ด้านพลังงานไฟฟ้าแรงสูง พลาสมาและไมโครนาโน บับเบิล สำหรับเกษตรและการประมงขั้นสูง ครั้งที่ 2(2nd ISHPMNB) ร่วมกับมหาวิทยาลัยอิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ด้านพลังงานไฟฟ้าแรงสูงพลาสมาและไมโครนาโนบับเบิลสำหรับเกษตรขั้นสูง ครั้งที่ 2 (The 2nd International Symposium on Application of High-voltage, Plasma & Micro/Nano Bubbles to Agriculture and Aquaculture: ISHPMNB2017) วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้เผยแพร่ผลงานการวิจัย ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดเครือข่ายการวิจัย ในด้านพลังงานไฟฟ้าแรงสูงพลาสมาและไมโครนาโนบับเบิล ของนักวิจัยภายในและต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสนับสนุนยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และสร้างงานวิจัยใหม่ร่วมกันในอนาคตต่อไป

สถานที่จัดประชุม

ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

กิจกรรมการประชุม

ประกาศผลการพิจารณาบทความ

  • ตารางการนำเสนอ (ภาคบรรยาย) download

  • ตารางการนำเสนอ (ภาคโปสเตอร์) download

 


ข้อเสนอแนะ

1. ผู้นำเสนอภาคบรรยาย

  • ให้ผู้นำเสนอจัดทำไฟล์นำเสนอบทความในรูปแบบ MS Power Point และส่งข้อมูลถึงผู้จัดการประชุม ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ทางอีเมล์ w3conference.crci@gmail.com หรือส่งไฟล์ให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

2. ผู้นำเสนอภาคโปสเตอร์ 

  • ให้ผู้นำเสนอจัดทำโปสเตอร์ ขนาด 80 x 120 เซนติเมตร และนำมาติดบอร์ดในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ โถงชั้น 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ดาวน์โหลดฟอร์มโปสเตอร์

การชำระเงินค่าลงทะเบียน

ผู้นำเสนอสามารถ download แบบฟอร์มชำระเงิน และชำระเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 15 - 20 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

กลุ่มสาขาวิชา

  • วิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี l Engineering and Technology
  • บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ l Business Administration and Liberal Art
  • สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร l Science and Agriculture Technology
  • ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ l Fine Arts and Architecture
  • งานวิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และศาสนา l Research for Social & Community & Religion
Flag Counter