4th CRCI & 2nd ISHPMNB
เกี่ยวกับงานประชุม

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI 2017) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายสนับสนุนให้นักวิจัยในสังกัดได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา ยกระดับ และสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อเป็นการยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีให้นักวิจัยในระดับชาติ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และสร้างงานวิจัยใหม่ร่วมกันต่อไปในอนาคต ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัย ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา ในระดับชาติและยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล สอดคล้องกับนโยบายสนับสนุนยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนางานวิจัยสู่การเป็น Thailand 4.0 ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และบูรณาการงานวิจัยร่วมกันทั้งระดับสาขา คณะ และมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จึงเห็นควรจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “...สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม” (4th CRCI 2017)

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ด้านพลังงานไฟฟ้าแรงสูง พลาสมาและไมโครนาโน บับเบิล สำหรับเกษตรและการประมงขั้นสูง ครั้งที่ 2(2nd ISHPMNB) ร่วมกับมหาวิทยาลัยอิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ด้านพลังงานไฟฟ้าแรงสูงพลาสมาและไมโครนาโนบับเบิลสำหรับเกษตรขั้นสูง ครั้งที่ 2 (The 2nd International Symposium on Application of High-voltage, Plasma & Micro/Nano Bubbles to Agriculture and Aquaculture: ISHPMNB2017) วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้เผยแพร่ผลงานการวิจัย ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดเครือข่ายการวิจัย ในด้านพลังงานไฟฟ้าแรงสูงพลาสมาและไมโครนาโนบับเบิล ของนักวิจัยภายในและต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสนับสนุนยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และสร้างงานวิจัยใหม่ร่วมกันในอนาคตต่อไป

สถานที่จัดประชุม

ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

กิจกรรมการประชุม

เอกสารดาวน์โหลด

Prodeeding book CRCI 2017 Download

          

Abstract book CRCI 2017 Download    เล่มวารสารสิ่งประดิษฐ์ฯ 2017 Download

 

เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ Full Proceeding CRCI 2017 จะให้ Download เร็วๆ นี้


ภาพกิจกรรม

พิธีเปิดการประชุมและมอบของที่ระลึก

บรรยาย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการ วช.

พิธีลงนาม MOU (RMUTL & Iwate University, Japan)

บรรยาย Dr.Masayoshi Takahashi, AIST, Japan

นำเสนอบทความ 4th CRCI (ภาคบรรยาย)

นำเสนอบทความ 4th CRCI (ภาคโปสเตอร์)

ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ฯ

เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ

นำเสนอบทความ 2nd ISHPMNB

 

สัมมนา World Didac

พิธีลงนาม MOU (RMUTL & National Pingtung University, Taiwan)

งานเลี้ยงรับรอง

บรรยาย Dr. Pan Li, Tongji University, China

บรรยาย Dr. Eun Ha Choi, Kwangwoon Univeristy, Korea

บรรยาย Prof. Dr. Takaki Takahashi, Iwate University, Japan

พิธีมอบรางวัลและปิดการประชุม

 

ประกาศผลรางวัล

ผลรางวัล “การนำเผลรางวัล “การนำเสนอผลงาน”

1. รางวัลขวัญใจ CRCI (Popular Vote) 

ประเภทรางวัล

รหัส

บทความ

ผู้นำเสนอ

สังกัด

รางวัลขวัญใจ CRCI

(popular Vote) รางวัลที่ 1

343

การศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมพระธาตุยาคู

พัชทิชา กุลสุวรรณ์1

มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลขวัญใจ CRCI

(popular Vote) รางวัลที่ 2

260

การพัฒนาตัวบ่งชี้และแบบวัดความเป็นผู้ประกอบการขององค์กร: กรณีศึกษา  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา

อนุวัต สงสม

และ ณฌา ขวัญมณี

มหาวิทยาลัยทักษิณ

รางวัลขวัญใจ CRCI

(popular Vote) รางวัลที่ 3

227

การศึกษาการถ่ายเทความร้อนเชิงตัวเลขในเครื่องอุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยปีกสามเหลี่ยมคู่

พงษ์เจต พรหมวงศ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รางวัลขวัญใจ CRCI

(popular Vote) รางวัลที่ 4

210

การพัฒนาระบบแนะนำแบบผสานสำหรับการบริการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

สลักจิต สีวันนา1,* 

และ วฤษาย์ ร่มสายหยุด2

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รางวัลขวัญใจ CRCI

(popular Vote) รางวัลที่ 5

283

ศึกษาการอนุรักษ์ก๋องปู่จาของชาวพุทธ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

พระธนาเทพ สกฺกวํโส (ศักดิ์วงค์)

ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2.รางวัลบทความยอดเยี่ยม (Best paper) ประจำปี 2560

ประเภทรางวัล

รหัส

บทความ

ผู้นำเสนอ

สังกัด

บทความยอดเยี่ยม (Best paper)

254

การจำแนกรูปแบบสัญญาณไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อ  เพื่ออ้างอิงชุดคำสั่งปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

สุทธิศักดิ์  สุขัมศรี*

มทร.ล้านนา ตาก

3.การนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย (Oral Presentation)

ลำดับ

ประเภท

รหัส

บทความ

ผู้นำเสนอ

สังกัด

อันดับที่ 1

เหรียญทอง

197

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองเชิงมวลPM2.5 และ PM10 ในอากาศด้วยเครื่องตรวจจับฝุ่นละอองไร้สาย

เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล1* และฐิฏาพร สุภาษี1 พานิช อินต๊ะ2

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อันดับที่2

เหรียญเงิน

239

การหมักย่อยของเสียผสมในถังหมักแบบขั้นตอนเดียวและสองขั้นตอน

กลิ่นประทุม ปัญญาปิง1* ศรายุทธ กันธิยะ1  พจมาลย์ ประมูลจักโก1 และศิรินทร์ทิพย์ บุญยวง

มทร.ล้านนา เชียงใหม่

อันดับที่3

เหรียญทองแดง

242

การลดใช้ถุงพลาสติกหลังกิจกรรมส่งเสริมการปฏิเสธการรับถุงพลาสติกของประชาชน บ้านหนองบัวใต้ ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

กนกทิพย์ อโนราช* และ มงคลกร ศรีวิชัย

มทร.ล้านนา เชียงราย

4.รางวัลการนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

ลำดับ

ประเภท

รหัส

บทความ

ผู้นำเสนอ

สังกัด

อันดับที่ 1

เหรียญทอง

304

การเปรียบเทียบรูปแบบการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสำหรับการผลิตฟักทองสเปรด ระดับอุตสาหกรรมครัวเรือน

ณัฐธินี ทรายแก้ว2* และณัฐกานต์ วงปินตา1  พิมลพรรณ เลิศบัวบาน1  โบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์2 มาลัยพร วงค์แก้ว2

มทร.ล้านนา

อันดับที่2

เหรียญเงิน

320

การสำรวจทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ บ้านห้วยลอย จังหวัดน่าน

อริยะ  แสนทวีสุข1,*, วรรณิดา  ชินบุตร2, ณัฐพล  กาบคำ1 และ จารุนันท์  เมธะพันธุ์2

มทร.ล้านนา น่าน

อันดับที่3

เหรียญทองแดง

270

การพัฒนาทักษะการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านการสร้างชุดฝึก สำหรับนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์

สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน1,*, กัญจ์ นาคเอี่ยม2, นิธิศ ธรรมโชติ1, ชาคริต สารลิขิต1, อดิศร กวาวสิบสาม1

มทร.ล้านนา

 

รางวัลพิเศษ (Special Award) ประจำปี 2560

ประเภทรางวัล

รหัส

บทความ

ผู้นำเสนอ

สังกัด

รางวัลพิเศษ

(Special Award)

308

กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริงบนเครือข่าย ตามแนวคอนสครัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ เรื่องการออกแบบและสร้างงานสามมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภูมิภัทร กล่อมวิภาวัฒน์1, จารุณี ซามาตย์2

มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น


 

ผลรางวัล “การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์”

1.สิ่งประดิษฐ์

ประเภท

ผลงาน

เจ้าของผลงาน

สังกัด

อันดับ 1

เครื่องปลิดผลลำไย

ณัฐวุฒิ  นักปราชญ์, พรพิชิต ภีระคำ, จิรศักดิ์ ศรีราช, ภานุพงษ์ แก้วกัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

อันดับ 2

ระบบส่งข้อมูลระยะไกลเพื่อการจัดการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.วรจักร์ เมืองใจ, รศ.ดร.โกศล โอฬารไพโรจน์, กัญจน์ นาคเอี่ยม, ณัฐนันท์ สมบัติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

2.นวัตกรรม

ประเภท

ผลงาน

เจ้าของผลงาน

สังกัด

อันดับ 1

กาแฟสะอาดสร้างได้

รศ. ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มทร.ล้านนา

อันดับ 2

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง “9 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวทางพระราชดาริ”

ผ.ศ.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ, นราธิป ปราโมทย์, มารุตต์ แสงสุข, พิณพิชชา เพียรมานะ, ภานุกร คงไสยะ, ปัทมาพร น่าดู, สิรินญา ไพเราะ, วาสนา ไผ่งาม, ปิยะวดี ไกรกิจราษฎร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อันดับ 3

หัวเผาอาร์คพลาสม่า

Plasma Burner

ผศ.โกศิน สวนานนท์, สายัณห์ ฉายวาส, ผดุงรัตน์ ปรองพิมาย

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

3.งานสร้างสรรค์

ประเภท

ผลงาน

เจ้าของผลงาน

สังกัด

อันดับ 1

ผลงานเรื่อง “ผ้าทอใยผสมจากเส้นใยขนแกะและเส้นใยไหมอีรี่”

ผศ.ญาณิศา โกมลสิริโชค

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม มทร.ล้านนา

อันดับ 2

ผลงานเรื่อง “การนำทุนทางวัฒนธรรมองค์ความรู้ภูมิปัญญาลวดลายล้านนาสร้างสรรค์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ ”

สืบสกุล  ชื่นชม

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม มทร.ล้านนา

อันดับ 3

ผลงานเรื่อง “การนำทุนทางวัฒนธรรมองค์ความรู้ภูมิปัญญาลวดลายล้านนาสร้างสรรค์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ ”

รศ.ดร. ตระกูลพันธ์  พัชรเมธา

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม มทร.ล้านนา


 


ประกาศผลการพิจารณาบทความ

  ตารางการนำเสนอ 4th CRCI (ภาคบรรยาย)

  ตารางการนำเสนอ 4th CRCI (ภาคโปสเตอร์)

  ตารางผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ 

กลุ่มสาขาวิชา

  • งานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
  • งานวิจัย ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
  • งานวิจัย รับใช้สังคม
Flag Counter