CRCI-2018
เกี่ยวกับงานประชุม

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายสนับสนุนให้นักวิจัยในสังกัดได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา ยกระดับ และสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อเป็นการยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีให้นักวิจัยในระดับชาติ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และสร้างงานวิจัยใหม่ร่วมกันต่อไปในอนาคต

ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัย ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา ในระดับชาติและยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล สอดคล้องกับนโยบายสนับสนุนยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนางานวิจัยสู่การเป็น Thailand 4.0 ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และบูรณาการงานวิจัยร่วมกันทั้งระดับสาขา คณะ และมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติ จึงเห็นควรจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5(CRCI-2018)

2. วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ของนักวิจัยในระดับชาติ

 • เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับสาขา คณะ และมหาวิทยาลัยในระดับชาติ

3. กำหนดจัดการประชุม และสถานที่จัดประชุม

 • ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561

 • ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

4. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ

 • เป้าหมายบทความวิจัย 300 บทความ

 • เป้าหมายผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 30 ผลงาน

 • ผู้เข้าร่วมโครงการ 300 คน ประกอบด้วย คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หน่วยงานภาคท้องถิ่น เครือข่ายมหาวิทยาลัย และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

สถานที่จัดประชุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ที่ตั้ง 41/1 หมู่ 9 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก

กิจกรรมการประชุม

1. กิจกรรมการประชุม

 • การบรรยายพิเศษ

 • การนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 (ภาคบรรยาย / ภาคโปสเตอร์)

 • การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

 • นิทรรศการงานวิจัย

2. หัวข้อการนำเสนอบทความ

 • งานวิจัย ด้าน วิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี

 • งานวิจัย ด้าน บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

 • งานวิจัย ด้าน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

 • งานวิจัย ด้าน วิทยาศาสตร์กายภาพ และสุขภาพ

 • งานวิจัย ด้าน เทคโนโลยีเกษตร และอาหาร

 • งานวิจัย ด้าน ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • งานวิจัยรับใช้สังคม

3. รูปแบบการส่งบทความ

 • บทคัดย่อ (Abstract)

 • บทความฉบับเต็ม (Full proceeding)

** บทความที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จะได้รับการตีพิมพ์บทคัดย่อในรายงานการประชุมทางวิชาการ (Abstract Book) บทความฉบับสมบูรณ์ฉบับออนไลน์ (Online Full Proceeding)

3.1 รางวัลบทความ (ได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร) ประกอบด้วย

 • รางวัลบทความยอดเยี่ยม (Best Paper) 1 รางวัล

 • รางวัลบทความนำเสนอภาคบรรยาย 4 รางวัล (อันดับ 1 – 3 และรางวัลชมเชย)

 • รางวัลบทความนำเสนอภาคโปสเตอร์ 4 รางวัล (อันดับ 1 – 3 และรางวัลชมเชย)

3.2 ข้อกำหนด การนำเสนอบทความภาคบรรยาย

 • เวลาในการนำเสนอ 15 นาที ซักถาม 5 นาที รวม 20 นาที

 • บทความที่นำเสนอ จัดทำด้วยโปรแกรม MS PowerPoint 2003 ขึ้นไป

** ผู้นำเสนอบทความภาคบรรยาย ให้นำไฟล์ข้อมูลส่งให้กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนในวันประชุม

3.3 ข้อกำหนด การนำเสนอบทความภาคโปสเตอร์ 

ให้ผู้นำเสนอผลงานจัดทำโปสเตอร์ ขนาดมาตรฐาน 90 x120 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่นต่อ 1 เรื่อง โดยจัดทำเป็นภาษาไทย (ระดับชาติ) และมีสาระสำคัญในโปสเตอร์ ดังนี้

 • ชื่อเรื่อง

 • ชื่อผู้วิจัย และหน่วยงานที่สังกัด

 • บทคัดย่อ

 • ความเป็นมา และวัตถุประสงค์การวิจัย

 • อุปกรณ์ และวิธีการวิจัย / วิธีการศึกษา

 • ผลการวิจัย และอภิปรายผล / ผลการศึกษาอภิปรายผล

 • เอกสารอ้างอิง เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น

 • กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)

** ผู้นำเสนอบทความภาคโปสเตอร์ ให้ลงทะเบียนและติดตั้งโปสเตอร์นำเสนอ ก่อนวันจัดงาน 1 วัน

4. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

ประเภทผลงานประกวด ประกอบด้วย

 • ผลงานสิ่งประดิษฐ์ วัสดุสิ่งของเครื่องใช้หรือสิ่งที่จัดทำขึ้นมาแบบใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังอำนวยความสะดวกสบาย ช่วยประหยัดเวลา และแรงงานได้ เช่น หุ่นยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องมือต่างๆ ฯลฯ

 • ผลงานนวัตกรรม : งานรูปแบบความคิด ทฤษฎีองค์ความรู้กรรมวิธี กระบวนการ วิธีการ มาตรการ ระบบการปฏิบัติหรือแนวทางแบบใหม่ๆที่ยังไม่เคยมี ใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว มาใช้จะช่วยให้การท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สูงกว่าเดิม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร เทคนิคการเรียนการสอนแบบใหม่ การท่องเที่ยว การบริหารจัดการองค์กร แบบใหม่ สูตรปุ๋ย / ยาทางการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร ฯลฯ

 • ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ งานทักษะ หรือฝีมือ เช่น งานวรรณกรรม ภาพถ่าย งานเขียน งานศิลปะ งานหัตถกรรม งานออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ

4.1 รางวัลผลงานดีเด่น 3 รางวัลตามประเภทผลงาน (ได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร) ได้แก่

 • รางวัลผลงานดีเด่นประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล

 • รางวัลผลงานดีเด่นประเภทผลงานนวัตกรรม 1 รางวัล

 • รางวัลผลงานดีเด่นประเภทผลงานสร้างสรรค์ 1 รางวัล

4.2 ข้อกำหนด การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์

เจ้าของผลงานจัดทำโปสเตอร์ขนาดมาตรฐาน 90 x120 เซนติเมตร จำนวน 1แผ่นต่อ 1เรื่อง โดยจัดทำเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ และมีสาระสำคัญในโปสเตอร์ ดังนี้

 • ชื่อเรื่อง

 • ชื่อเจ้าของผลงาน และหน่วยงานที่สังกัด

 • ชื่อผู้ร่วม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี)

 • ความเป็นมา

 • จุดเด่น / ความแปลกใหม่

 • ประโยชน์ของผลงาน

 • แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

** ผู้ร่วมประกวดผลงาน ให้ลงทะเบียน ติดตั้งผลงาน, โปสเตอร์ ก่อนวันจัดงาน 1 วัน

กลุ่มสาขาวิชา

 • งานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • งานวิจัย ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
 • งานวิจัย รับใช้สังคม
Flag Counter