การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5
เกี่ยวกับงานประชุม

 

 

ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์”

The 5th Conference on Research and Creative Innovations : CRCI-2018

ระหว่าง วันที่ 6 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 


เล่ม Proceedings ** อยู่ระหว่างการจัดทำ **

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศผลรางวัล >> click


 • ผลการตอบรับเข้าร่วมนำเสนอ (อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล) ** ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนอทุกกรณี **

 • แบบตอบรับเข้าร่วมนำเสนอ DOWNLOAD *** Updated

 • ตารางนำเสนอภาคบรรยาย download

(ข้อกำหนด เวลาในการนำเสนอ 15 นาที ซักถาม 5 นาที รวม 20 นาที บทความที่นำเสนอ จัดทำด้วยโปรแกรม MS PowerPoint 2003 ขึ้นไป)

 • ตารางนำเสนอภาคโปสเตอร์ download

(Download เทมเพลทโปสเตอร์ >> JPEG | PPT


** ประกาศผลการตอบรับพิจารณาบทความ ** 

 • หนังสือตอบรับพิจารณาบทความ รอบ 2 (รอบขยายเวลาปิดรับ 30 ต.ค.61) DOWNLOAD 
 • หนังสือตอบรับพิจารณาบทความ รอบ 1 (รอบปิดรับ 15 ต.ค.61) DOWNLOAD

** ประกาศผลการตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ประจำปี 2561 ** 

 • ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานฯ DOWNLOAD
 • หนังสือตอบรับการเข้าร่วมการประกวดผลงานฯ DOWNLOAD 

การลงทะเบียน และการชำระค่าลงทะเบียน (ผู้เข้าร่วมนำเสนอภาคบรรยาย/โปสเตอร์ และผู้เข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ)

แจ้งระบบการชำระเงินอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียน และลงทะเบียนออนไลน์ ได้ในวันที่ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61 

..ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

** กำหนดชำระค่าลงทะเบียนและกรอกข้อมูลลงทะเบียนออนไลน์ 20 พ.ย.- 2 ธ.ค. 61** (โปรดรอประกาศแจ้งตอบรับการเข้าร่วมนำเสนอ ภายในวันที่ 23 พ.ย.61 ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน ) ** ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี **

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. ดาวน์โหลด Bill Payment ตามประเภทการเข้าร่วมงาน

2. นำ Bill Payment ไปชำระเงินสด ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 20 พ.ย.- 2 ธ.ค. 61 เท่านั้น

(การตรวจสอบสถานะการโอนเงินจากธนาคารฯ ใช้เวลา 1-3 วัน)

3. กรอกข้อมูลลงทะเบียนออนไลน์ ทางเว็บไซต์การประชุม w3conference.org พร้อมแนบ Bill Payment ยืนยันการชำระค่าลงทะเบียน

4. นำ Bill Payment ไปติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน วันที่ 6 ธ.ค. 61


3.1 อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ

1. นักศึกษา

2,000 บาท (สำหรับผู้นำเสนอ 1 บทความ) 

2,500 บาท (สำหรับผู้นำเสนอ 2 บทความ)

download Bill Payment 

download Bill Payment 

2. บุคคลทั่วไป

3,000 บาท  (สำหรับผู้นำเสนอ 1 บทความ)

3,500 บาท (สำหรับผู้นำเสนอ 2 บทความ)

download Bill Payment 

download Bill Payment 

3.2 อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์

1. นักศึกษา

2,000 บาท (สำหรับผู้ส่งผลงานจำนวน 1 ผลงาน) 

2,500 บาท (สำหรับผู้ส่งผลงานจำนวน 2 ผลงาน)

download Bill Payment 

download Bill Payment 

2. บุคคลทั่วไป

3,000 บาท (สำหรับผู้ส่งผลงานจำนวน 1 ผลงาน) 

3,500 บาท (สำหรับผู้ส่งผลงานจำนวน 2 ผลงาน) 

download Bill Payment 

download Bill Payment 

** กำหนดจำนวนบทความที่เข้าร่วมนำเสนอ / ผลงานที่เข้าร่วมประกวด จำกัด คนละไม่เกิน 2 เรื่อง/ผลงาน เท่านั้น **

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

--- ปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ---


ข้อมูลแนะนำที่พัก/โรงแรม ในจังหวัดตาก ที่ใกล้เคียงสถานที่จัดงาน

ข้อมูลแนะนำที่พักและโรงแรม

 

ข้อมูลแนะนำการเดินการ

 ตารางเที่ยวบินของสายการบินต่างๆ สายการบินนกแอร์

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-แม่สอด

เวลา 09.40 น. –10.50 น.

เวลา 12.30 น. –13.40 น.

แม่สอด – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

เวลา 11.20 น. –12.25 น.

เวลา 14.10 น. –15.20 น.

เวลา 16.50 น. –18.10 น.

เวลา 18.50 น. –19.25 น.

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)–พิษณุโลก

เวลา 06.30 น. –07.30 น.

เวลา 13.50 น. –14.50 น.

พิษณุโลก –กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

เวลา 15.20 น. –16.30 น.

เวลา 19.45 น. –20.35 น.

สายการบินแอร์ เอเชีย

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) –พิษณุโลก

เวลา 08.10 น. –09.10 น.

เวลา 12.10 น. –13.10 น.

พิษณุโลก –กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

เวลา 09.35 น. –10.25 น.

เวลา 14.15 น. –15.15 น.

เวลา 18.55 น. –19.45 น.

สายการบิน Thai lion

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)–พิษณุโลก

เวลา 08.45 น. –09.45 น.

เวลา 14.15 น. –15.15 น.

พิษณุโลก – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

เวลา 10.30 น. –11.30 น.

เวลา 16.10 น.-17.10 น.

 
ตารางรถตู้ที่จะไปรับ-ส่งสนามบิน
วันที่ 5 ธันวาคม 2561
รถตู้จะรอรับ และออกจาสนามบิน
แม่สอด รถออกเวลา 14.30 น.
พิษณุโลก รถออกเวลา 16.00 น. และ เวลา 10.30 น.
---
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2561 (ออกจาก มหาวิทยาลัยฯ)
ไปสนามบินแม่สอด รถออกเวลา 08.00 น.
ไปสนามบินพิษณุโลก รถออกเวลา 06.00 น. และ เวลา 11.00 น.
 

การเดินทางโดยรถโดยสาร มีรถตู้บริการรับจากสถานีขนส่ง จ.ตาก - มหาวิทยาลัย ทุกๆชั่วโมง

 


สถานที่จัดประชุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จังหวัดตาก

กิจกรรมการประชุม

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายสนับสนุนให้นักวิจัยในสังกัดได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา ยกระดับ และสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อเป็นการยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีให้นักวิจัยในระดับชาติ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และสร้างงานวิจัยใหม่ร่วมกันต่อไปในอนาคต

ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัย ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา ในระดับชาติและยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล สอดคล้องกับนโยบายสนับสนุนยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนางานวิจัยสู่การเป็น Thailand 4.0 ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และบูรณาการงานวิจัยร่วมกันทั้งระดับสาขา คณะ และมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติ จึงเห็นควรจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5(CRCI-2018)

2. วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ของนักวิจัยในระดับชาติ
 • เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับสาขา คณะ และมหาวิทยาลัยในระดับชาติ

3. กำหนดจัดการประชุม และสถานที่จัดประชุม

ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

4. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ

 •  เป้าหมายบทความวิจัย 300 บทความ
 • เป้าหมายผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 30 ผลงาน
 • ผู้เข้าร่วมโครงการ 300 คน ประกอบด้วย คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเครือข่าย หน่วยงานภาคท้องถิ่น เครือข่ายมหาวิทยาลัย และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

5. กิจกรรมการประชุม

 • การบรรยายพิเศษ
 • การนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 (ภาคบรรยาย / ภาคโปสเตอร์)
 • การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561
 • นิทรรศการงานวิจัย

6. หัวข้อการนำเสนอบทความ

 • งานวิจัย ด้าน วิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี
 • งานวิจัย ด้าน บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
 • งานวิจัย ด้าน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • งานวิจัย ด้าน วิทยาศาสตร์กายภาพ และสุขภาพ
 • งานวิจัย ด้าน เทคโนโลยีเกษตร และอาหาร
 • งานวิจัย ด้าน ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • งานวิจัยรับใช้สังคม

กลุ่มสาขาวิชา

 • วิศวกรรมและเทคโนโลยี l Engineering and Technology
 • บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ l Business Administration and Liberal Art
 • วิทยาศาสตร์กายภาพและสุขภาพ l Science and Health
 • เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร l Agriculture Technology and Food
 • ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ l Fine Arts and Architecture
 • งานวิจัยรับใช้สังคม l Research for Social & Comunity
Flag Counter