CRCI 2015
เกี่ยวกับงานประชุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 “...สู่วิจัยรับใช้สังคมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่น” (The 2nd Conference on Research and Creative Innovations) เพื่อเป็นเวทีให้เผยแพร่ผลงานการวิจัย นวัตกรรมสู่สังคม ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดเครือข่ายการวิจัยของนักวิจัยจากหลากหลายสถาบัน

สถานที่จัดประชุม

โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

กิจกรรมการประชุม

่่ 


เอกสารประกอบการประชุม

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศโลก ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย" โดย รศ.ดร.กิตติ ลิ้มสกุล คลิก

บรรยายพิเศษ เรื่อง  "งานวิจัยรับใช้สังคมและงานวิจัยในภาคอุตสาหกรรม” โดย ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง คลิก


ประเภทรางวัล

1. การนำเสนอ ภาคบรรยาย ประเภทรางวัล

"ระดับยอดเยี่ยม" 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท 

 • ผู้ได้รับรางวัล คุณสุพิชชา ถมยางกูล ม.เกษตรศาสตร์ เรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้วัสดุผสมรหว่างในลอนและเส้นใยแก้วสำหรับผลิตพูลเลย์เครื่องยนต์"

"ระดับดีเด่น" 2 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท ผู้ได้รับรางวัล

 • คุณเอกชัย ชัยดี มทร.ล้านนา เชียงราย เรือง "ผลของความเหนี่ยวนำร่วมที่มีต่อสมรรถนะการส่งกำลังไฟฟ้าไร้สาย"
 • ผศ.ดร.กลิ่นประทุม ปัญญาปิง มทร.ล้านนา เรื่อง "ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศในเขตเมืองเชียงใหม่"

2. การนำเสนอ ภาคโปสเตอร์  ประเภทรางวัล

"ระดับยอดเยี่ยม" 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท ผู้ได้รับรางวัล

 • คุณวาณิช หลิมวานิช เรื่อง "แบบจำลองเอ็มพิริคอลสำหรับพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงของเอปไซลอน-คาโฟแลกโทนที่ริเริ่มโดยกรดแอล-แลกติก"

"ระดับดีเด่น" 2 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท ผู้ได้รับรางวัล  

 • คุณอภิชาติ ปีบ้านใหม่ เรื่อง "การพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินเดือนบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลำปาง"
 • คุณเอกชัย ดวงใจ เรื่อง "Effect of Omaga-3 fatty acic (from Krill oil) on sperm quality of mahseer barb (Neolissochilus sracheyi day 1871)"

3. ผลงาน ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ประเภทรางวัล

"ผลงานระดับยอดเยี่ยม" 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท ผู้ได้รับรางวัล

 • ผศ.อภิญญา วิไล เรื่อง "การศึกษาการออกแบบโคมไฟโปร่งแสงเซรามิกที่มีการตกแต่งด้วยเอนโกยและเคลือบ"

"ผลงานระดับดีเด่น" 2 รางวัล ๆ ละ 6,000 บาท ผู้ได้รับรางวัล

 • ผศ.ดร.นิอร โฉมศรี เรื่อง "ไฮโดรไลเลท ทางเลือกใหม่ของไวน์ข้าวไทย (หรือกระบวนการหมักรูปแบบใหม่ของไวน์ข้าวไทย"
 • คุณเยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ เรื่อง "การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หัตกรรมปันนาไม้ กรณีศึกษา กลุ่มหัตถกรรมปันนาไม้ จังหวัดเชียงใหม่"

"ผลงานระดับดี" 2 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท ผู้ได้รับรางวัล

 • ดร.ภาคภูมิ จารภูมิ เรื่อง "เครื่องผสมปูนปลาสเตอร์สุญญากาศ"
 • คุณกานต์ วิรุณพันธ์ เรื่อง "การจัดสร้างอุปกรณ์ช่วยในกระบวนการอยชุบเฉพาะผิวหน้าด้วยเปลวความร้อน"

หมายเหตุ ผู้ได้รับรางวัล จะได้รับเงินรางวัล ใบประกาศ และโลห์รางวัล


รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมที่นี่ http://kaewpanya.com/channel และทาง youtube ที่ช่อง แก้วปัญญาชาแนล


download กำหนดการ 

กำหนดการประชุม CRCI 2015 วันที่ 14-15 กันยายน 2558  

กำหนดการนำเสนอ ภาคบรรยาย-ภาคโปสเตอร์   

กำหนดการประกวด "สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์"   


ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558 (เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558) รายละเอียด คลิก

กิจกรรมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 (สู่วิจัยรับใช้สังคมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่น)

1. นำเสนอบทความ : 120 บทความ ในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) รูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

2. บรรยายพิเศษ (Invited Speakers)

3. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ (Creative Innovation Competition)

4. การแสดงนิทรรศการ (Innovation Exhibitions)

กลุ่มสาขาวิชา

 • วิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี l Engineering and Technology
 • บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ l Business Administration and Liberal Art
 • สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร l Science and Agriculture Technology
 • ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ l Fine Arts and Architecture
 • งานวิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และศาสนา l Research for Social & Community & Religion
Flag Counter