การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3
เกี่ยวกับงานประชุม

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 “...สู่วิจัยรับใช้สังคม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนวัตกรรมท้องถิ่น...” (The 3rd Conference on Research and Creative Innovations: CRCI-2016) เพื่อเป็นเวทีให้เผยแพร่ผลงานการวิจัย นวัตกรรมสู่สังคม ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดเครือข่ายการวิจัยของนักวิจัยจากหลากหลายสถาบัน

:: วัตถุประสงค์ของการประชุม

 1. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์
 2. เพื่อพัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างอาจารย์และนักวิจัย จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคชุมชน ท้องถิ่น

:: กิจกรรมการจัดประชุม

 1. การเสวนาวิชาการ
 2. การนำเสนอผลงานทางวิชาการ (ภาคบรรยาย / ภาคโปสเตอร์)
 • ด้านวิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี
 • ด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
 • ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและสุขภาพ
 • ด้านเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
 • ด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ด้านงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม ศาสนา และหน่วยงาน
 1. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์
 2. การจัดบูธนิทรรศการ

:: กิจกรรมมอบรางวัล

ประกาศผลรางวัลการนำเสนอบทความวิจัย ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

รางวัล ชื่อ สังกัด ชื่อบทความ นำเสนอในด้าน
อันดับที่ 1 เหรียญทอง ดร.วาณิช หลิมวานิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ แบบจำลองอันดับเอ็นสำหรับการทำนายประสิทธิภาพของซิงค์ (II) คลอไรด์ในการสังเคราะห์ พอลิ(เอปไซลอน-คาโพร์แลกโทน) ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ และสุขภาพ
อันดับที่ 2 เหรียญเงิน อาจารย์กรรณิการ์    ใจมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกและการแปรรูปเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า  กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกาแฟ ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
อันดับที่ 3 เหรียญทองแดง ดร.พัชทิชา กุลสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรน้ำและ เศรษฐศาสตร์กับทรัพยากรที่ดิน สำหรับนิสิตปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านผลกระทบต่อชุมชน สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

ประกาศผลรางวัลการนำเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย (Oral Presentation)

รางวัล ชื่อ สังกัด ชื่อบทความ นำเสนอในด้าน
อันดับที่ 1 เหรียญทอง ภาคภูมิ ภัควิภาส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากภูมิปัญญาชนเผ่าล้านนา เผ่าปกาเกอะญอ   ด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
อันดับที่ 2 เหรียญเงิน กมลลักษณ์ ชัยดี, ภัทราพร สมเสมอ, รัตติยากร ถิ่นแสง, วราภรณ์ เมืองหล้า และ ศุภฤกษ์ วงค์เทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ระบบวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและผลตอบแทนการลงทุนในการเลี้ยงปลา กรณีศึกษา : การเลี้ยงปลาหมอ มานพฟาร์ม อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
อันดับที่ 3 เหรียญทองแดง สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์1, รัฐนันท์  พงศ์วิริทธิ์ธร2* ธีราวิชย์  ทองนิล3 และ และกฤติยา วงศ์เทววิมาน4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ เพื่อการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดตามความต้องการของผู้ซื้อ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

รางวัลบทความดีเด่น (The Best Paper) 

แนวทางการจัดการข้ามวัฒนธรรมทางธุรกิจ ต่อสถานภาพผู้ประกอบการไทยในวัฒนธรรมลาว : หลวงน้ำทา (ด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์)

สาลินี ชัยวัฒนพร1, รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร2*, สุธีมนต์ ทรงศิริโรจน์3,  พรรณิภา เภสัชพิพัฒน์กุล4 และ เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ผลรางวัลการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด ชื่อผลงาน
อันดับที่ 1 เหรียญทอง ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ แทมมารีนไฮเดรดิ้งเอสเซนส์
อันดับที่ 2 เหรียญเงิน นายนพพร พัชรประกิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เครื่องผลิตนํ้าดื่มจากอากาศด้วยวิธีควบแน่นจากคอมเพรสเซอร์กระแสตรงพลังงานแสงอาทิตย์
อันดับที่ 3 เหรียญทองแดง นายกิตตินัน สระสวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ พัฒนาเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า

 

ประกาศผลรางวัลการนำเสนอบทความวิจัย ภาคบรรยาย (Oral Presentation) Special ในด้านศิลปวัฒนธรรม ชุมชนและทำนุบำรุงศาสนา

รางวัล ชื่อ สังกัด ชื่อบทความ นำเสนอในด้าน
โลห์รางวัลพิเศษ Special Award พระวิสิทธิ์ ตวิสิทฺโธ,ดร. (วงค์ใส) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ การสร้างคู่มือการสอนศีลธรรมจากพระไตรปิฎก งานวิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคม ชุมชน ศาสนา และหน่วยงาน

ประกาศผลรางวัลการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์  Special ในด้านศิลปวัฒนธรรม ชุมชนและศาสนา

รางวัล ชื่อ สังกัด ชื่อบทความ นำเสนอในด้าน
โลห์รางวัลพิเศษ  Special Award อาจาย์ชวลิต ขอดศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Pinkish Model การพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์สู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม

 ตารางนำเสนอบทความ (ภาคบรรยาย) คลิกที่นี่

 ตารางนำเสนอบทความ (ภาคโปสเตอร์) คลิกที่นี่

 ผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ คลิกที่นี่


สถานที่จัดประชุม

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมการประชุม

กำหนดการเปิดรับบทความ

วันที่

กำหนดการ

15 ก.ค. 2559

วันส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม วันสุดท้าย

15 ส.ค. 2559

วันตอบรับบทความวิจัยฉบับเต็ม (ตอบรับทางอีเมล์)                                                                     

20 ส.ค. 2559

ส่งบทความฉบับแก้ไขสมบูรณ์ วันสุดท้าย

22 ส.ค. 2559

ประกาศผลการตอบรับบทความทางเว็บไซต์

22 - 30 ส.ค. 2559

วันชำระเงินค่าลงทะเบียน สำหรับผู้นำเสนอบทความ

15 - 16 ก.ย. 2559

วันจัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3

 

กำหนดการจัดประชุมวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559

08.00 - 09.30 น.

ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการประชุม

09.30 - 10.00 น.

พิธีเปิดการประชุม โดย ผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่

10.00 - 10.30 น.

เปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการ

10.30 - 12.00 น.

เสวนาวิชาการ เรื่อง แนวทางการพัฒนานักวิจัยฝ่ายวิชาการและฝ่ายอุตสาหกรรมท้องถิ่น

โดย วิทยากรรับเชิญ***

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 17.00 น.

นำเสนอผลงาน ( ภาคบรรยาย / ภาคโปสเตอร์ )

19.00 - 21.00 น.

งานเลี้ยงต้อนรับ

 

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559

09.00 - 12.00 น.

ประกวดนิทรรศการ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.00 น.

ประกวดนิทรรศการ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ (ต่อ)                  

14.00 น.

ประกาศผลรางวัล / พิธีมอบรางวัล / พิธีปิดการประชุม

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

:: รูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัย

1.       การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)

1.1    นำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint

1.2    เวลาในการนำเสนอเรื่องละไม่เกิน 15 นาที และตอบข้อซักถาม 5 นาที

2.       การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

2.1    ผู้นำเสนอเตรียมโปสเตอร์ขนาด กว้าง 80 ซม. x สูง 120 ซม. Download

2.2    เนื้อหาที่นำเสนอในโปสเตอร์

-          ชื่อเรื่อง ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ (ตามผลงานที่นำเสนอ)

-          ชื่อผู้ทำวิจัย และหน่วยงานสังกัด

-          บทคัดย่อ สรุปสาระสำคัญเฉพาะที่ใช้เป็นภาษารัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์ และเป็นร้อยแล้ว โดยไม่แบ่งเป็นข้อๆ

-          บทนำ (ความเป็นมาและวัตถุประสงค์การวิจัย)

-          อุปกรณ์ (ถ้ามี) / วิธีการ (ตามความเหมาะสม)

-          ผลการวิจัย และอภิปรายผล

-          สรุปผลการวิจัย

-          เอกสารอ้างอิง เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น

2.3    การติดตั้งโปสเตอร์ สามารถติดตั้งด้วยตนเอง ในวันที่ 14 กันยายน 2559

2.4    การแสดงโปสเตอร์ต้องจัดแสดงไว้ตลอดทั้ง 2 วัน (วันที่ 15 – 16 กันยายน 2559)

2.5    ผู้นำเสนอยืนประจำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงานและตอบคำถาม โดยจะมีผู้ทรงคุณวุฒิเยี่ยมชมและมอบเกียรติบัตร

3.       การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

3.1    ผู้นำเสนอเตรียมโปสเตอร์ ขนาด กว้าง 80 ซม. x สูง 180 ซม.  Download 

3.2    มีพื้นที่ขนาด 2 x 2 เมตรา

3.3    มีป้ายชื่อผลงาน (มทร.ล้านนา ออกแบบและติดตั้งให้)

3.4    มีโต๊ะ ขนาด 80 x120 ซม. ให้จัดวางผลงาน 1 ตัว

3.5    การติดตั้งโปสเตอร์ สามารถติดตั้งด้วยตนเอง ในวันที่ 14 กันยายน 2559

3.6    การแสดงผลงานต้องจัดแสดงไว้ตลอดทั้ง 2 วัน (วันที่ 15 – 16 กันยายน 2559)

3.7    ผู้นำเสนอยืนประจำผลงานเพื่อนำเสนอผลงานและตอบคำถาม โดยจะมีผู้ทรงคุณวุฒิเยี่ยมชมและมอบเกียรติบัตร

หมายเหตุ การตกแต่งความสวยงามขึ้นอยู่กับแต่ละผลงาน ให้ผู้นำเสนอจัดเตรียมมาเอง

กลุ่มสาขาวิชา

 • วิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี l Engineering and Technology
 • บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ l Business Administration and Liberal Art
 • สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร l Science and Agriculture Technology
 • ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ l Fine Arts and Architecture
 • งานวิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และศาสนา l Research for Social & Community & Religion
Flag Counter