คณะกรรมการ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์  สมบัติสมภพ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศาสตราจารย์ ดร. ปรเมศ ชุติมา - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. ขวัญเนตร  สมบัติสมภพ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองศาสตราจารย์ ดรประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. ธวัช ชิตตระการ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร. นวลฉวี เวชประสิทธื์ - มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณา ตั้งเจริญชัย - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุล - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองศาสตราจารย์ ดรเอกชัย วิมาลา - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร. บุษบา อารีย์ - มหาวิทยาลัยพายัพ

รองศาสตราจารย์ ดร. อนิรุตต์ มัทธุจักร์ - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร. มาลี ณ นคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิติศานต์ กร้ำมาตร์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เที่ยนน้อย - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร.กมลทิพย์ คำใจ - มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่