คณะกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินงาน

 รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงาน

ประธาน

ดร. แมน  ตุ้ยแพร่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กรรมการ

ดร. อังกูร  ว่องตระกูล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ดร. ภาคภูมิ  จารภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ผศ. สุพรรัตน์  ทองฟัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ดร. รุ่งระวี ทองดอนเอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ดร. สิรินทร์  สิมารักษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

นายมรกต  ทองพรหม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

นายศุภชัย  ชุมนุมวัฒน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

นางมาลี  จินดาแก้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

นางเสาวลักษณ์  วชิรนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

นางสาวสุคนธ์  วงค์หาญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

นายธงชัย  เบี้ยทา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ว่าที่ ร.ต.อนุพงศ์  ส่วนบุญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

นางสาวสุพิชฌาย์  ถาวรลิมปะพงศ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

นางสาวณิชกมล  โพธิ์แก้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

นายปิยะพงษ์  วงค์ขันแก้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

นายดำรงศักดิ์  สุวรรณศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

นางสาวรัชนีกร  แรงขิง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ผศ. ดร. ธีระศักดิ์  หมากผิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

นายสันติ  อิทธิฤทธิ์มีชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี