ลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 

1) ผู้เข้าร่วม ----  
2) ผู้นำเสนอผลงาน ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์    
          -  การลงทะเบียนล่วงหน้า (10 - 30 มิ.ย. 60) นักศึกษา 600 บาท บุคคลทั่วไป 1,500 บาท
          -  การลงทะบียนล่าช้า (30 มิ.ย. 60 - วันจัดงาน) นักศึกษา 1,000 บาท บุคคลทั่วไป 2,000 บาท
3) ผู้เข้าร่วมประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์    
          -  การลงทะเบียนล่วงหน้า (10 - 30 มิ.ย. 60) นักศึกษา 600 บาท บุคคลทั่วไป 1,500 บาท
          -  การลงทะบียนล่าช้า (30 มิ.ย.60 - วันจัดงาน) นักศึกษา 1,000 บาท บุคคลทั่วไป 2,000 บาท

หมายเหตุ

  1. กรณีนำเสนอบทความมากกว่า 1 เรื่อง เรื่องถัดไปชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม เรื่องละ 300 บาท
  2. ค่าลงทะเบียนผู้นำเสนอผลงาน ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ ประกอบด้วย ค่าเอกสารประชุม Abstract Book จำนวน 1 เล่ม / การ์ดแฟลชไดรฟ์ 1 อัน / กระเป๋าเอกสาร / อาหารว่างและเครื่องดื่ม / อาหารกลางวัน
  3. ค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ประกอบด้วย ค่าเล่มวารสารสิ่งประดิษฐ์ ฯ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2560 จำนวน 1 เล่ม / กระเป๋าเอกสาร / อาหารว่างและเครื่องดื่ม / อาหารกลางวัน

การชำระเงิน

ผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังจากการลงทะเบียนในระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว โดย ดาวน์โหลดใบนำฝากชำระเงิน และชำระเงินสด ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ขอความกรุณาผู้สมัครส่งสำเนาการโอนเงินค่าลงทะเบียนมาทาง email address: finance.w3conference.crci@gmail.com  และนำใบฝากชำระเงินฉบับจริงมาติดต่อเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน