ลงทะเบียน

การลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์การประชุม Website: http://www.w3conference.org


ค่าลงทะเบียนประกอบด้วยอาหารกลางวัน อาหารว่างตลอดการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม

รายละเอียด

ผู้นำเสนอบทความ

4th CRCI

ผู้เข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ

ผู้นำเสนอบทความ

2nd ISHPMNB

-          นักศึกษา

1,000 บาท

1,000 บาท

100 เหรียญ

-          บุคคลทั่วไป

1,500 บาท

1,500 บาท

150 เหรียญ

** กรณีที่นำเสนอมากกว่า 1 บทความ อัตราค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม ดังนี้

-  บทความCRCI บทความละ 500 บาท

-  บทความ ISHPMNB บทความละ 50 เหรียญ