กำหนดการ

1. กำหนดการส่งผลงานวิจัยผ่านระบบรับบทความ Online

 

    

ส่งบทความวิจัย [CLICK] 

5 ก.ย. – 15 ต.ค. 61

(ขยายเวลา ถึง วันที่ 31 ต.ค. 2561)

ประกาศตอบรับพิจารณา

30 ต.ค. 61 (ขยายเวลา ถึง 15 พ.ย. 61)

ส่งบทความฉบับแก้ไข

15 พ.ย. 61 (ขยายเวลา ถึง 23 พ.ย. 61)

ตอบรับบทความเข้าร่วมนำเสนอ

20 พ.ย. 61 (ขยายเวลา ถึง 25 พ.ย. 61)

 

2. กำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์

ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด [CLICK]

5 ก.ย. – 15 ต.ค. 61

(ขยายเวลา ถึง วันที่ 31 ต.ค. 2561)

ประกาศตอบรับผลงานเข้าร่วมการประกวด

20 พ.ย. 61 (ขยายเวลา ถึง 25 พ.ย. 61)

 

3. กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน

ชำระค่าลงทะเบียน: เข้าร่วมนำเสนอ/ร่วมประกวด             20 - 25 พ.ย. 61 (ขยายเวลา 25 - 30 พ.ย. 61)

ชำระค่าลงทะเบียน: ผู้เข้าร่วมงาน (walk in)                     6 ธ.ค. 61

 

1. อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ

1. นักศึกษา

2,000 บาท (สำหรับผู้นำเสนอ 1 บทความ)

2,500 บาท (สำหรับผู้นำเสนอ 2 บทความ)

2. บุคคลทั่วไป

3,000 บาท  (สำหรับผู้นำเสนอ 1 บทความ)

3,500 บาท (สำหรับผู้นำเสนอ 2 บทความ)

2. อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์

1. นักศึกษา

2,000 บาท (สำหรับผู้ส่งผลงานจำนวน 1 ผลงาน)

2,500 บาท (สำหรับผู้ส่งผลงานจำนวน 2 ผลงาน)

2. บุคคลทั่วไป

3,000 บาท (สำหรับผู้ส่งผลงานจำนวน 1 ผลงาน)

3,500 บาท (สำหรับผู้ส่งผลงานจำนวน 2 ผลงาน)

** กำหนดจำนวนบทความที่เข้าร่วมนำเสนอ / ผลงานที่เข้าร่วมประกวด จำกัด คนละไม่เกิน 2 เรื่อง/ผลงาน เท่านั้น **