กำหนดการ

กำหนดการการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5

ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

วันที่ 5 ธันวาคม 2561

สถานที่ :ลานชั้น 1 อาคารเรียนรวม สารนิเทศ วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก

เวลา

กำหนดการ

14.30 – 16.30 น.

ลงทะเบียน สำหรับผู้นำเสนอติดตั้งโปสเตอร์นำเสนอ / จัดวางผลงานประกวด / นิทรรศการ ฯลฯ

 

วันที่ 6 ธันวาคม 2561

สถานที่ :ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารเรียนรวมสารนิเทศ วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก

เวลา

กำหนดการ

08.30 – 09.30 น.

ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการประชุม

09.30 – 10.00 น.

พิธีเปิดการประชุม

กล่าวต้อนรับโดย    รศ.ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการ

                         นักศึกษามทร.ล้านนา

กล่าวรายงานโดย   รศ.ศีลศิริ   สง่าจิตร  อธิการบดี มทร.ล้านนา

กล่าวเปิดการประชุมโดย  นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ (ผู้ว่าราชการ จ.ตาก)  

มอบของที่ระลึก

 • ท่านอธิการบดี มทร.ล้านนามอบของที่ระลึกให้กับผู้ว่าราชการ จ.ตาก

(นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์)

 • ท่านอธิการบดีมทร.ล้านนามอบของที่ระลึกให้กับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี (สสวท.) 

( ดร.วรรงค์ รักเรืองเดช )

 • ท่านอธิการบดีมทร.ล้านนามอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรบรรยายพิเศษ

(คุณไพรัช  โตวิวัฒน์)

กรรมการบริหารบริษัทเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด (CSE)

 • ตัวแทนกรรมการจากวิศวกรรมสถาน สาขาภาคตะวันตกมอบของที่ระลึกให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์)
 • ตัวแทนกรรมการจากวิศวกรรมสถาน สาขาภาคตะวันตกมอบให้กับท่านอธิการบดี มทร.ล้านนา (รองศาสตราจารย์ ศีลศิริ   สง่าจิตร)

10.00 – 11.30 น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง “Social Engagement”

 • โดย คุณไพรัช โตวิวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (CSE)

10.00 – 11.30 น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง “Social Engagement”

 • โดย คุณไพรัช โตวิวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (CSE)

11.30 – 12.00 น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง ความสำคัญเกี่ยวกับวิชาชีพ

 • โดย ตัวแทนกรรมการจากวิศวกรรมสถาน สาขาภาคตะวันตก

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.00 น.

แบ่งกลุ่มนำเสนอ / การประกวด

 1. นำเสนอบทความ (ภาคบรรยาย)
 2. นำเสนอบทความ (ภาคโปสเตอร์)
 3. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์

18.00 – 20.00 น.

งานเลี้ยงรับรอง กาดหมั้วคัวแลง

หมายเหตุ        1. ห้องนำเสนอ 1 – 5 (ชั้น 4)

                        2. นำเสนอบทความ ภาคโปสเตอร์ (ลานชั้น 1)

                        3. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ (ลานชั้น 1)

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2561

สถานที่ :ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารเรียนรวมสารนิเทศ วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก

เวลา

กำหนดการ

08.30 – 09.30น.

ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการประชุม

09.00 – 12.00 น.

แบ่งกลุ่มนำเสนอ (ต่อ)            

 1. นำเสนอบทความ (ภาคบรรยาย)
 2. นำเสนอบทความ (ภาคโปสเตอร์)

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.

แบ่งกลุ่มนำเสนอ (ต่อ)            

 1. นำเสนอบทความ (ภาคบรรยาย)
 2. นำเสนอบทความ (ภาคโปสเตอร์)

13.00 – 16.00 น.

พิธีมอบโล่ / รางวัล / ประกาศนียบัตร/ พิธีปิดการประชุม


 

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2561

สถานที่ :อาคารเรียนรวมสารนิเทศ วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก

เวลา

กำหนดการ

08.30 – 09.00น.

พร้อมกัน ณ หน้าอาคารวิศวกรรมศาสตร์

09.00 น.

ออกเดินทางไปทัศนศึกษา

 • เส้นทางบ้านตาก สามเงา จ.ตาก
 • สวัสดีแม่สอด เส้นทางตาก - แม่สอด
 • สวัสดีแม่สอด มิวกาลาบา เมียนมาร์ (เส้นทางตาก-แม่สอด-เมียวดีประเทศพม่า)

หมายเหตุ

 1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 2. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.

 

ดาวน์โหลดกำหนดการวันงาน >> Donwload

-------------------------------------------------------------

 

 

 

1. กำหนดการส่งผลงานวิจัยผ่านระบบรับบทความ Online

 

    

ส่งบทความวิจัย [CLICK] 

5 ก.ย. – 15 ต.ค. 61

(ขยายเวลา ถึง วันที่ 31 ต.ค. 2561)

ประกาศตอบรับพิจารณา

30 ต.ค. 61 (ขยายเวลา ถึง 15 พ.ย. 61)

ส่งบทความฉบับแก้ไข

15 พ.ย. 61 (ขยายเวลา ถึง 23 พ.ย. 61)

ตอบรับบทความเข้าร่วมนำเสนอ

20 พ.ย. 61 (ขยายเวลา ถึง 25 พ.ย. 61)

 

2. กำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์

ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด [CLICK]

5 ก.ย. – 15 ต.ค. 61

(ขยายเวลา ถึง วันที่ 31 ต.ค. 2561)

ประกาศตอบรับผลงานเข้าร่วมการประกวด

20 พ.ย. 61 (ขยายเวลา ถึง 25 พ.ย. 61)

 

3. กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน

ชำระค่าลงทะเบียน: เข้าร่วมนำเสนอ/ร่วมประกวด             20 - 25 พ.ย. 61 (ขยายเวลา 25 - 30 พ.ย. 61)

ชำระค่าลงทะเบียน: ผู้เข้าร่วมงาน (walk in)                     6 ธ.ค. 61

 

1. อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ

1. นักศึกษา

2,000 บาท (สำหรับผู้นำเสนอ 1 บทความ)

2,500 บาท (สำหรับผู้นำเสนอ 2 บทความ)

2. บุคคลทั่วไป

3,000 บาท  (สำหรับผู้นำเสนอ 1 บทความ)

3,500 บาท (สำหรับผู้นำเสนอ 2 บทความ)

2. อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์

1. นักศึกษา

2,000 บาท (สำหรับผู้ส่งผลงานจำนวน 1 ผลงาน)

2,500 บาท (สำหรับผู้ส่งผลงานจำนวน 2 ผลงาน)

2. บุคคลทั่วไป

3,000 บาท (สำหรับผู้ส่งผลงานจำนวน 1 ผลงาน)

3,500 บาท (สำหรับผู้ส่งผลงานจำนวน 2 ผลงาน)

** กำหนดจำนวนบทความที่เข้าร่วมนำเสนอ / ผลงานที่เข้าร่วมประกวด จำกัด คนละไม่เกิน 2 เรื่อง/ผลงาน เท่านั้น **