กำหนดการ

1. กำหนดการส่งบทความ

ส่งบทความนำเสนอ ผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์การประชุม เว็บไซต์: w3conference.org

รายละเอียด

วันที่

 • ลงทะเบียนส่งบทความ

5 กันยายน - 15 ตุลาคม 2561

 • ประกาศตอบรับพิจารณาบทความ

30 ตุลาคม 2561

 • ส่งบทความฉบับแก้ไข

15 พฤศจิกายน 2561

 • ตอบรับบทความเข้าร่วมนำเสนอบทความ

20 พฤศจิกายน 2561

 • ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอบทความ

20 – 25 พฤศจิกายน 2561

 • ชำระค่าลงทะเบียนผ้เข้าร่วมงาน (Walk in)

6 - 8 ธันวาคม 2561

 • วันจัดประชุมวิชาการ

6 – 8 ธันวาคม 2561

2. กำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 ปี 2561

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์การประชุม เว็บไซต์: w3conference.org

รายละเอียด

วันที่

 • ลงทะเบียนผลงานเข้าร่วมการประกวด

5 กันยายน - 15 ตุลาคม 2561

 • ตอบรับบทความเข้าร่วมการประกวด

20 พฤศจิกายน 2561

 • ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด

20 – 25 พฤศจิกายน 2561

 • ชำระค่าลงทะเบียนผ้เข้าร่วมงาน (Walk in)

6 – 8 ธันวาคม 2561

 • วันจัดประกวด

6 – 8 ธันวาคม 2561