สถานที่จัดประชุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จังหวัดตาก

---

 

OneDayTrip

คลิกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

 

#1 One Day Trip เส้นทางบ้านตาก - สามเงา จังหวัดตาก (ค่าใช้จ่าย 500 บาท/คน)

One Day Trip เส้นทางบ้านตาก - สามเงา จังหวัดตาก

 

#2 สวัสดีแม่สอด เริ่มต้นจังหวัดตาก ตาก - แม่สอด (ค่าใช้จ่าย 700 บาท/คน)

สวัสดีแม่สอด เริ่มต้นจังหวัดตาก ตาก - แม่สอด

 

#3 สวัสดีแม่สอด มิวกาลาบา เมียนมาร์  เริ่มต้นจังหวัดตาก - แม่สอด - เมียวดี ประเทศพม่า (ค่าใช้จ่าย 1,000 บาท/คน)

สวัสดีแม่สอด มิวกาลาบา เมียนมาร์  เริ่มต้นจังหวัดตาก ตาก - แม่สอด - เมียวดี ประเทศพม่า