สถานที่จัดประชุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จังหวัดตาก

---

ข้อมูลแนะนำการเดินทาง

 ตารางเที่ยวบินของสายการบินต่างๆ สายการบินนกแอร์

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-แม่สอด

เวลา 09.40 น. –10.50 น.

เวลา 12.30 น. –13.40 น.

แม่สอด – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

เวลา 11.20 น. –12.25 น.

เวลา 14.10 น. –15.20 น.

เวลา 16.50 น. –18.10 น.

เวลา 18.50 น. –19.25 น.

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)–พิษณุโลก

เวลา 06.30 น. –07.30 น.

เวลา 13.50 น. –14.50 น.

พิษณุโลก –กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

เวลา 15.20 น. –16.30 น.

เวลา 19.45 น. –20.35 น.

สายการบินแอร์ เอเชีย

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) –พิษณุโลก

เวลา 08.10 น. –09.10 น.

เวลา 12.10 น. –13.10 น.

พิษณุโลก –กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

เวลา 09.35 น. –10.25 น.

เวลา 14.15 น. –15.15 น.

เวลา 18.55 น. –19.45 น.

สายการบิน Thai lion

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)–พิษณุโลก

เวลา 08.45 น. –09.45 น.

เวลา 14.15 น. –15.15 น.

พิษณุโลก – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

เวลา 10.30 น. –11.30 น.

เวลา 16.10 น.-17.10 น.

 

ตารางรถตู้ที่จะไปรับ-ส่งสนามบิน
วันที่ 5 ธันวาคม 2561
รถตู้จะรอรับ และออกจาสนามบิน
แม่สอด รถออกเวลา 14.30 น.
พิษณุโลก รถออกเวลา 16.00 น. และ เวลา 10.30 น.
---
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2561 (ออกจาก มหาวิทยาลัยฯ)
ไปสนามบินแม่สอด รถออกเวลา 08.00 น.
ไปสนามบินพิษณุโลก รถออกเวลา 06.00 น. และ เวลา 11.00 น.

 

 

 

OneDayTrip

--- ปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ---

 

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี One Day Trip CRCI 2018

เลขที่บัญชี 674-8-55390-3     สาขาเทสโก้โลตัส ตาก

*** มทร.ล้านนา ตาก ขอแจ้งยกเลิกกิจกรรม One Day Trip เนื่องด้วยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามจำนวนที่จะสามารถจัดทริปได้ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว โปรดติดต่อขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืนได้ที่หน้างาน พร้อมหลักฐานการชำระเงิน จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

#1 One Day Trip เส้นทางบ้านตาก - สามเงา จังหวัดตาก (ค่าใช้จ่าย 500 บาท/คน)

One Day Trip เส้นทางบ้านตาก - สามเงา จังหวัดตาก

 

#2 สวัสดีแม่สอด เริ่มต้นจังหวัดตาก ตาก - แม่สอด (ค่าใช้จ่าย 700 บาท/คน)

 

#3 สวัสดีแม่สอด มิวกาลาบา เมียนมาร์  เริ่มต้นจังหวัดตาก - แม่สอด - เมียวดี ประเทศพม่า (ค่าใช้จ่าย 1,000 บาท/คน)

สวัสดีแม่สอด มิวกาลาบา เมียนมาร์  เริ่มต้นจังหวัดตาก ตาก - แม่สอด - เมียวดี ประเทศพม่า