ลงทะเบียน

การลงทะเบียน และการชำระค่าลงทะเบียน

(สำหรับผู้เข้าร่วมนำเสนอ และส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์) ระหว่างวันที่ 20 - 30 พฤศจิกายน 2561

**ค่าลงทะเบียนประกอบด้วย : อาหารกลางวัน อาหารว่างตลอดการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมนำเสนอ / ร่วมประกวด เท่านั้น**

(โปรดรอประกาศแจ้งตอบรับการเข้าร่วมนำเสนอ ภายในวันที่ 23 พ.ย.61 ก่อนการชำระค่าลงทะเบียน )

** ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี **

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

--- ปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ---

 

1. อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ

1. นักศึกษา

2,000 บาท (สำหรับผู้นำเสนอ 1 บทความ)

2,500 บาท (สำหรับผู้นำเสนอ 2 บทความ)

2. บุคคลทั่วไป

3,000 บาท  (สำหรับผู้นำเสนอ 1 บทความ)

3,500 บาท (สำหรับผู้นำเสนอ 2 บทความ)

2. อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์

1. นักศึกษา

2,000 บาท (สำหรับผู้ส่งผลงานจำนวน 1 ผลงาน)

2,500 บาท (สำหรับผู้ส่งผลงานจำนวน 2 ผลงาน)

2. บุคคลทั่วไป

3,000 บาท (สำหรับผู้ส่งผลงานจำนวน 1 ผลงาน)

3,500 บาท (สำหรับผู้ส่งผลงานจำนวน 2 ผลงาน)

** กำหนดจำนวนบทความที่เข้าร่วมนำเสนอ / ผลงานที่เข้าร่วมประกวด จำกัด คนละไม่เกิน 2 เรื่อง/ผลงาน เท่านั้น **