ติดต่อเรา

E-mail : w3conference.crci@gmail.com

Website : w3conference.org


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จังหวัดตาก

โทรศัพท์: 055-515496

---

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์: 053-266518 ต่อ 1025, 1006

โทรสาร : 053-266522


ติดต่อ :

การส่งบทความ : นางสาวณิชกมล โพธิ์แก้ว โทร. 087-079-0797

แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ : นางสาวสุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ โทร. 06-3539-4661