ลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน

1. สำหรับผู้ที่ต้องการนำเสนอบทความ (Presenter)

รายละเอียด

ชำระเงินภายในกำหนด  

(วันที่ 27 ก.ค. -10 ส.ค. 58)

ชำระเงินล่าช้า 

(วันที่ 10 - 31 ส.ค. 58)

อาจารย์ / บุคคลทั่วไป

2,500 บาท/บทความ

4,000 บาท/บทความ

นักศึกษา

1,500 บาท/บทความ

2,500 บาท/บทความ

·  สำหรับผู้นำเสนอบทความที่ได้รับการตอบรับแล้ว (Accepted) ต้องชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 10 ส.ค. 2558 มิฉะนั้นบทความของท่านจะไม่ได้ลงตีพิมพ์ใน Proceedings

·  **ค่าลงทะเบียนนี้ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง**

2. สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมการประชุมแบบไม่นำเสนอผลงาน (Walk-in)

รายละเอียด

ชำระเงิน (วันที่ 27 ก.ค. - 10 ส.ค. 58)

อาจารย์ / บุคคลทั่วไป

2,000 บาท/ท่าน

นักศึกษา

1,000 บาท/ท่าน


ข้อปฏิบัติการลงทะเบียน

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิน (ใบนำฝาก

2. กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม และนำใบนำฝากนี้ไป ชำระเงินสด ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. – 10 ส.ค. 2558 เท่านั้น

3. กรุณานำใบฝากชำระเงินมาติดต่อเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน ณ งานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 วันที่ 14-15 กันยายน 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

หากมีปัญหาเรื่อง Company Code กรุณาแจ้งธนาคารโอนเงินเข้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 001-1-62987-3 ชื่อบัญชี BO เงินลงทะเบียนประชุมวิชาการ มทร.ล้านนา