เอกสารที่เกี่ยวข้อง

การตีพิมพ์บทความ

รายละเอียดการตีพิมพ์บทความ

  • การตีพิมพ์บทความ 
  1. บทความทุกบทความที่นำเสนอในที่ประชุมจะได้รับการตีพิมพ์ใน Proceedings of CRCI2015 โดยจะแจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียน
  2. บทความที่มีคุณภาพสูง (Selected Articles) จะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการวิชาการ เพื่อเข้าสู่กระบวนการประเมิน (Peer review) จากผู้ทรงคุณวุฒิภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อจัดพิมพ์เป็นบทความฉบับพิเศษ (Special Issue) ของวารสารดังต่อไปนี้ (ผู้เขียนบทความจะได้รับสิทธิ์ในการระบุวารสารที่จะลงพิมพ์)

Proceedings of CRCI2015 

วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Journal of Industrial Technology) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (SDU Research Journal - Hunanities and Social Sciences) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SDU Research Journal - Sciences and Technology) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต