กำหนดการ

กำหนดการจัดประชุมวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559

08.00 - 09.30 น.

ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการประชุม

09.30 - 10.00 น.

พิธีเปิดการประชุม โดย ผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่

10.00 - 10.30 น.

เปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการ

10.30 - 12.00 น.

เสวนาวิชาการ เรื่อง แนวทางการพัฒนานักวิจัยฝ่ายวิชาการและฝ่ายอุตสาหกรรมท้องถิ่น

โดย วิทยากรรับเชิญ***

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 17.00 น.

นำเสนอผลงาน ( ภาคบรรยาย / ภาคโปสเตอร์ )

19.00 - 21.00 น.

งานเลี้ยงต้อนรับ

 

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559

09.00 - 12.00 น.

ประกวดนิทรรศการ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.00 น.

ประกวดนิทรรศการ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ (ต่อ)                  

14.00 น.

ประกาศผลรางวัล / พิธีมอบรางวัล / พิธีปิดการประชุม

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม