บรรยายพิเศษ

เสวนาวิชาการ เรื่อง "แนวทางการพัฒนานักวิจัยฝ่ายวิชาการและฝ่ายอุตสาหกรรมท้องถิ่น"

โดยวิทยากรรับเชิญ**

(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)