ลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียนนำเสนอบทความวิจัย : บทความละ 2,500 บาท

ประเภท

ผู้นำเสนอผลงาน

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

ผู้เข้าร่วมงานไม่ลงทะเบียน

ระดับชาติ

2,500 บาท

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

นำเสนอผลงานภาคบรรยาย / ภาคโปสเตอร์


การชำระค่าลงทะเบียน

download เอกสารชำระค่าลงทะเบียน คลิกที่นี่

กำหนดให้ผู้เข้าร่วมการประชุมดาวน์โหลดเอกสาร และพิมพ์เอกสารไปชำระเงินที่ธนาคารกสิกรไทย 

***โปรดสแกนเอกสารหลักฐานการชำระเงินส่งมาทางอีเมล์ w3conference.crci@gmail.com และเก็บเอกสารการชำระเงินเพื่อนำมารับใบเสร็จ ณ วันจัดประชุม 

กำหนดชำระ ระหว่างวันที่ 22-30 สิงหาคม 2559 เท่านั้น


อัตราค่าลงทะเบียนส่งผลงานสิ่งประดิษ์ฐ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ : ไม่มีค่าลงทะเบียน

บริเวณจัดแสดงผลงาน : 

  • พื้นที่จัดแสดงผลงาน ขนาดกว้าง 2 x 2 เมตร

  • ป้ายชื่อแสดงผลงงาน (มทร.ล้านนา ออกแบบ และติดตั้งให้)

  • โต๊ะ ขนาด 80 x 120 ซม. สำหรับตั้งโชว์ผลงาน 1 ตัว

หมายเหตุ การตกแต่งความสวยงามขึ้นอยู่กับแต่ละผลงาน ผู้นำเสนอเตรียมมาเอง