ติดต่อเรา


สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โทร. 053-266516 ต่อ 1022 ฝ่ายบริหารและส่งเสริมงานวิจัย

อีเมล: w3conference.crci@gmail.com