บรรยายพิเศษ

วันที่่ 26 กรกฏาคม 2560

10.45 – 11.30 บรรยายพิเศษ 1

“Innovation for Social Engagement Environment and Enterprise to Thailand 4.0”

วิทยากร ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

11.30 – 12.15 บรรยายพิเศษ 2

“Innovation of Micro/Nano Bubble for Social Engagement Environment and Enterprise”

วิทยากร ดร.มาซาโยชิ ทาคาฮาชิ

National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ประเทศญี่ปุ่น

 

 

วันที่ 27 กรฏาคม 2560

09.30 – 10.15 บรรยายพิเศษ 3

“On Micro/Nano bubbles”

วิทยากร Dr. Pan Li, Tongji University, China

 

10.30 – 11.15 บรรยายพิเศษ 4

“Development of plasma sources and applications, plant growth, microbial activation, agriculture and food treatment”

วิทยากร Dr. Eun Ha Choi, Kwangwoon University, Korea

 

11.15 – 12.00 บรรยายพิเศษ 5

“Plasma and pulsed power applications to agriculture, fishery and food processing”(tentative)

วิทยากร Prof. Dr. Koichi Takaki, Iwate University, Japan