ติดต่อเรา

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI-2017)

ติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โทร. 0 5326 6518 ต่อ 1006

อีเมล์ w3conference.crci@gmail.com


2nd ISHPMNB, The 2nd International Symposium on High-voltage Plasma & Micro/Nano bubble to Agriculture and Aquaculture.

Contact : Research and Development Institute, RMUTL

Tel. +66 5326 6518 #1006

emai: ishpmnb2017@gmail.com