กำหนดการ

1. กำหนดการส่งผลงานวิจัยผ่านระบบรับบทความ Online

 

ส่งบทความวิจัย [CLICK] 

5 ก.ย. – 15 ต.ค. 61

ประกาศตอบรับพิจารณา

30 ต.ค. 61

ส่งบทความฉบับแก้ไข

15 พ.ย. 61

ตอบรับบทความเข้าร่วมนำเสนอ

20 พ.ย. 61

2. กำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์

ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด [CLICK]

5 ก.ย. – 15 ต.ค. 61

ประกาศตอบรับผลงานเข้าร่วมการประกวด

20 พ.ย. 61

3. กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน

ชำระค่าลงทะเบียน: เข้าร่วมนำเสนอ/ร่วมประกวด             20 - 25 พ.ย. 61

ชำระค่าลงทะเบียน: ผู้เข้าร่วมงาน (walk in)                     6 ธ.ค. 61

3.1 อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ

1. นิสิต นักศึกษา

2,000 บาท

2. บุคคลทั่วไป

3,000 บาท

3.2 อ้ตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ

1. นิสิต นักศึกษา

2,000 บาท

2. บุคคลทั่วไป

3,000 บาท