ลงทะเบียน

การลงทะเบียน และการชำระค่าลงทะเบียน

(สำหรับผู้เข้าร่วมนำเสนอและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์)

  1. ชำระค่าลงทะเบียน: เข้าร่วมนำเสนอ / ร่วมประกวด          20-25 พ.ย. 61

  2. ชำระค่าลงทะเบียน: ผู้เข้าร่วมงาน (walk in)                     6 ธ.ค. 61

 

*** อัตราค่าลงทะเบียน ***

(ค่าลงทะเบียน ประกอบด้วย : อาหารกลางวัน อาหารว่างตลอดการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม)

อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ

1. นิสิต นักศึกษา

2,000 บาท

2. บุคคลทั่วไป

3,000 บาท

อัตราค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์

1. นิสิต นักศึกษา

2,000 บาท

2. บุคคลทั่วไป

3,000 บาท