ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จังหวัดตาก

โทรศัพท์: 055-515496

---

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์: 053-266518 ต่อ 1025, 1006

โทรสาร : 053-266522