กำหนดการ


กาหนดการ
การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2
“...สู่วิจัยรับใช้สังคม อุตสาหกรรม และนวัตกรรมท้องถิ่น
The 2nd Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2015
ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 

วันที่ 13 กันยายน 2558 (ประชุมเฉพาะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการดำเนินงาน)

เวลา

รายการ

14.00 – 15.30 น.

ประชุมเตรียมความพร้อมด้านกำหนดการ และชี้แจงรายละเอียดการประเมินผลงาน

-ภาคบรรยาย

-ภาคโปสเตอร์

-ภาคประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตรกรรม และผลงานสร้างสรรค์

 

วันที่ 14 กันยายน 2558

เวลา

รายการ

8.30 – 9.00 น.

ลงทะเบียน

9.00 – 9.30 น.

กล่าวรายงาน

โดย ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์  รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประธานกล่าวเปิดงาน

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

9.30 – 10.30 น.

บรรยายพิเศษ

เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศโลก ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ลิ่มสกุล อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

10.30- 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.

บรรยายพิเศษ

เรื่องงานวิจัยรับใช้สังคมและงานวิจัยในภาคอุตสาหกรรม

โดย ศาสตราจาย์ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อำนวยการคลังสมองของชาติ

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.35 น.

ห้องที่ 1

นำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)

วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ห้องที่ 2

นำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)

วิศวกรรมและเทคโนโลยี / เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

ห้องที่ 3

นำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ / งานวิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคม ชุมชนและหน่วยงาน

นำเสนอ ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ (กลุ่มที่ 1)

17.35 – 18.30 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 – 20.30 น.

รับประทานอาหารเย็น

งานเลี้ยงต้อนรับห้องเชียงใหม่ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

 

วันที่ 15 กันยายน 2558

เวลา

รายการ

8.30 – 9.00 น.

ลงทะเบียน

9.00 – 12.30 น.

นำเสนอภาคโปสเตอร์(Poster Presentation)

กลุ่ม A วิศวกรรมและเทคโนโลยี/ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

กลุ่ม B วิศวกรรมและเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์กายภาพและสุขภาพ

กลุ่ม C วิศวกรรมและเทคโนโลยี

กลุ่ม D เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

กลุ่ม E บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์/กลุ่มงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และหน่วยงาน

นำเสนอ ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์

(กลุ่มที่ 2)

12.30 – 13.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.30 น.

บรรยายพิเศษ การขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ทางปัญญา โดย สำนักงานบริหารทรัพย์สินและ

สิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนา

คณะกรรมการพิจารณาผลงาน

เพื่อให้รางวัล

14.30 – 15.30 น.

ประกาศผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล

1.       ภาคบรรยาย (Oral Presentation)

2.       ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

3.       ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์

15.30 – 16.00 น.

พิธีปิดการประชุม

หมายเหตุ:         

1.       กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2.       พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น.- 10.45 น. และ 15.00 น. – 15.15 น.