สถานที่จัดประชุม

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2

THE 2ND CONFERENCE ON RESEARCH AND CREATIVE INNOVATIONS: CRCI 2015

ระหว่าง วันที่ 14-15 กันยายน 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

http://www.empresshotels.com/index.html