คณะกรรมการ

คณะกรรมการวิชาการ

 รายชื่อคณะกรรมการวิชาการ

ประธาน

รศ. ดร. นำยุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กรรมการ

ดร. ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ดร. แมน ตุ้ยแพร่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ดร. อังกูร ว่องตระกูล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ดร. ภาคภูมิ จารภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ดร. กิจจา ไชยทนุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ดร. ยรรยง เฉลิมแสน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ผศ. ดร. ชนิตา โชติเสถียรกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ผศ. ถาวร ฝั้นชมภู

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ศ. ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ศ. ดร. สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ดร. ศราวัณ วงษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ดร. ก้องกาญจน์ วชิรพนัง     

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

รศ. เอกชัย วิมลมาลา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ผศ. ดรธีระศักดิ์ หมากผิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

รศ. ดร. วลัยรัตน์ จันทรวงศ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ผศ. ดร. เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

รศ. ดร. ขวัญเนตร สมบัติสมภพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 คณะกรรมการ 6 กลุ่มสาขา

1.วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ดร. กิจจา ไชยทนุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ดร. อุเทน คำน่าน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2.บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ผศ. ชนิตา โชติเสถียรกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

3.วิทยาศาสตร์กายภาพและสุขภาพ

ดร. นพดล เฑียรมณี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

4.เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

ดร. ยรรยง เฉลิมแสน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ผศ. ดร. นิอร โฉมศรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

5.ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ. ชัยรัตน์ ปานสุวรรณจิตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

6.งานวิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคม ชุมชนและหน่วยงาน

อ. ดวงพร อ่อนหวาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รศ. ศิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา