บรรยายพิเศษ

 

  บรรยายพิเศษ

  เรื่องงานวิจัยรับใช้สังคมและงานวิจัยในภาคอุตสาหกรรม

  โดย ศาสตราจาย์ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง

  ผู้อำนวยการคลังสมองของชาติ

  บรรยายพิเศษ

  เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศโลก ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย

  โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ลิ่มสกุล

  อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ