ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 โทรศัพท์ 053 266 516 ต่อ 1022 หรืออีเมล์ crci2015@gmail.com


ระบบการส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานและการส่งผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อประกวด

กรุณาติดต่อ คุณสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย โทรศัพท์ 02 470 8647


ประเภทและลักษณะของผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการประกวด

กรุณาติดต่อ อาจารย์ ดร. ภาคภูมิ จารุภูมิ โทรศัพท์ 089 997 3245


การลงทะเบียน ติดต่อ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โทรศัพท์ 053 266 516 ต่อ 1022 หรืออีเมล์ crci2015@gmail.com