การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3
เกี่ยวกับงานประชุม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 “...สู่วิจัยรับใช้สังคม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนวัตกรรมท้องถิ่น...” (The 3rd Conference on Research and Creative Innovations: CRCI-2016) เพื่อเป็นเวทีให้เผยแพร่ผลงานการวิจัย นวัตกรรมสู่สังคม ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดเครือข่ายการวิจัยของนักวิจัยจากหลากหลายสถาบัน


:: วัตถุประสงค์ของการประชุม

 1. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์
 2. เพื่อพัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างอาจารย์และนักวิจัย จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคชุมชน ท้องถิ่น

:: กิจกรรมการจัดประชุม

 1. การเสวนาวิชาการ
 2. การนำเสนอผลงานทางวิชาการ (ภาคบรรยาย / ภาคโปสเตอร์)
 • ด้านวิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี
 • ด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
 • ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและสุขภาพ
 • ด้านเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
 • ด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ด้านงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม ศาสนา และหน่วยงาน
 1. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์
 2. การจัดบูธนิทรรศการ

:: อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท

ผู้นำเสนอผลงาน

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

ผู้เข้าร่วมงานไม่ลงทะเบียน

ระดับชาติ

2,500 บาท

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

การชำระค่าลงทะเบียน

download เอกสารชำระค่าลงทะเบียน คลิกที่นี่

กำหนดให้ผู้เข้าร่วมการประชุมดาวน์โหลดเอกสาร และพิมพ์เอกสารไปชำระเงินที่ธนาคารกสิกรไทย

***โปรดสแกนเอกสารหลักฐานการชำระเงินส่งมาทางอีเมล์ w3conference.crci@gmail.com และเก็บเอกสารการชำระเงินเพื่อนำมารับใบเสร็จ ณ วันจัดประชุม 

กำหนดชำระ ระหว่างวันที่ 22-30 สิงหาคม 2559 เท่านั้น


:: รูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัย

1.       การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)

1.1    นำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint

1.2    เวลาในการนำเสนอเรื่องละไม่เกิน 15 นาที และตอบข้อซักถาม 5 นาที

2.       การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

2.1    ผู้นำเสนอเตรียมโปสเตอร์ขนาด กว้าง 80 ซม. x สูง 120 ซม. Download

2.2    เนื้อหาที่นำเสนอในโปสเตอร์

-          ชื่อเรื่อง ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ (ตามผลงานที่นำเสนอ)

-          ชื่อผู้ทำวิจัย และหน่วยงานสังกัด

-          บทคัดย่อ สรุปสาระสำคัญเฉพาะที่ใช้เป็นภาษารัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์ และเป็นร้อยแล้ว โดยไม่แบ่งเป็นข้อๆ

-          บทนำ (ความเป็นมาและวัตถุประสงค์การวิจัย)

-          อุปกรณ์ (ถ้ามี) / วิธีการ (ตามความเหมาะสม)

-          ผลการวิจัย และอภิปรายผล

-          สรุปผลการวิจัย

-          เอกสารอ้างอิง เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น

2.3    การติดตั้งโปสเตอร์ สามารถติดตั้งด้วยตนเอง ในวันที่ 14 กันยายน 2559

2.4    การแสดงโปสเตอร์ต้องจัดแสดงไว้ตลอดทั้ง 2 วัน (วันที่ 15 – 16 กันยายน 2559)

2.5    ผู้นำเสนอยืนประจำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงานและตอบคำถาม โดยจะมีผู้ทรงคุณวุฒิเยี่ยมชมและมอบเกียรติบัตร

3.       การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

3.1    ผู้นำเสนอเตรียมโปสเตอร์ ขนาด กว้าง 80 ซม. x สูง 180 ซม.  Download 

3.2    มีพื้นที่ขนาด 2 x 2 เมตรา

3.3    มีป้ายชื่อผลงาน (มทร.ล้านนา ออกแบบและติดตั้งให้)

3.4    มีโต๊ะ ขนาด 80 x120 ซม. ให้จัดวางผลงาน 1 ตัว

3.5    การติดตั้งโปสเตอร์ สามารถติดตั้งด้วยตนเอง ในวันที่ 14 กันยายน 2559

3.6    การแสดงผลงานต้องจัดแสดงไว้ตลอดทั้ง 2 วัน (วันที่ 15 – 16 กันยายน 2559)

3.7    ผู้นำเสนอยืนประจำผลงานเพื่อนำเสนอผลงานและตอบคำถาม โดยจะมีผู้ทรงคุณวุฒิเยี่ยมชมและมอบเกียรติบัตร

หมายเหตุ การตกแต่งความสวยงามขึ้นอยู่กับแต่ละผลงาน ให้ผู้นำเสนอจัดเตรียมมาเอง

สถานที่จัดประชุม

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมการประชุม

กำหนดการเปิดรับบทความ

วันที่

กำหนดการ

15 ก.ค. 2559

วันส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม วันสุดท้าย

15 ส.ค. 2559

วันตอบรับบทความวิจัยฉบับเต็ม (ตอบรับทางอีเมล์)                                                                     

20 ส.ค. 2559

ส่งบทความฉบับแก้ไขสมบูรณ์ วันสุดท้าย

22 ส.ค. 2559

ประกาศผลการตอบรับบทความทางเว็บไซต์

22 - 30 ส.ค. 2559

วันชำระเงินค่าลงทะเบียน สำหรับผู้นำเสนอบทความ

15 - 16 ก.ย. 2559

วันจัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3

 

กำหนดการจัดประชุมวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559

08.00 - 09.30 น.

ลงทะเบียนรับเอกสารประกอบการประชุม

09.30 - 10.00 น.

พิธีเปิดการประชุม โดย ผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่

10.00 - 10.30 น.

เปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการ

10.30 - 12.00 น.

เสวนาวิชาการ เรื่อง แนวทางการพัฒนานักวิจัยฝ่ายวิชาการและฝ่ายอุตสาหกรรมท้องถิ่น

โดย วิทยากรรับเชิญ***

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 17.00 น.

นำเสนอผลงาน ( ภาคบรรยาย / ภาคโปสเตอร์ )

19.00 - 21.00 น.

งานเลี้ยงต้อนรับ

 

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559

09.00 - 12.00 น.

ประกวดนิทรรศการ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.00 น.

ประกวดนิทรรศการ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ (ต่อ)                  

14.00 น.

ประกาศผลรางวัล / พิธีมอบรางวัล / พิธีปิดการประชุม

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กลุ่มสาขาวิชา

 • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
 • บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์กายภาพและสุขภาพ
 • เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
 • ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • งานวิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคม ชุมชน ศาสนา และหน่วยงาน
Flag Counter